Rydym eisiau darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i chi, beth bynnag fo canlyniad eich achos.

Rydym eisiau darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i chi, beth bynnag fo canlyniad eich achos.

Ond os nad ydych chi'n fodlon gyda'n lefel o wasanaeth, dylech roi gwybod i ni: 

 • ar unrhyw adeg tra byddwn yn dal i ddelio â’r achos
 • o fewn tri mis i'r dyddiad pan wnaethom gau'r achos

Mae’r canlynol yn esbonio sut i gwyno am ein gwasanaeth cwsmeriaid. Os ydych chi eisiau anghytuno gyda’n hasesiad cychwynnol o’ch achos, neu os ydych chi'n anfodlon gyda phenderfyniad terfynol ombwdsmon, gweler sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau.

Siaradwch â’ch trafodwr achos

Os ydych chi eisiau achwyn am y gwasanaeth a roddom i chi, yn gyntaf dywedwch wrth y person sydd wedi bod yn delio â’ch achos. Gan amlaf, byddant yn gallu rhoi trefn ar bethau i chi ar unwaith. 

Os nad ydych chi'n siŵr gyda phwy ddylech chi gysylltu, ffoniwch ein llinell gymorth i ddefnyddwyr ar 0800 0234 567. Byddant yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun fydd yn gallu helpu.

Rhowch wybod i ni:

 • pa agwedd o wasanaeth cwsmeriaid ydych chi eisiau cwyno amdano – er enghraifft, os ydych chi'n teimlo ein bod:
  • wedi achosi oedi diangen
  • heb roi gwybod i chi beth sy'n digwydd
  • wedi cyfathrebu â chi'n amhriodol
 • manylion unrhyw gyfathrebiad a fu rhyngom sy'n ymwneud â’ch cwyn
 • sut hoffech chi i ni unioni pethau

Unwaith y byddwn yn gwybod pam eich bod yn anfodlon, byddwn yn ceisio unioni pethau. Byddwn hefyd yn ceisio dysgu o’r hyn a ddywedoch wrthym, er mwyn i ni allu gwella beth fyddwn yn ei wneud yn y dyfodol.

Gofyn i reolwr edrych ar y cwyn

Os nad ydych chi'n teimlo ein bod wedi datrys y broblem i chi, dywedwch wrth eich trafodwr achos yr hoffech i reolwr edrych ar y cwyn. 

Bydd pwy fydd hyn yn ddibynnol ar beth ydych chi'n anfodlon amdano, ond byddwn yn sicrhau ei fod yn rhywun sydd mewn sefyllfa i ddelio â’ch pryderon.

Bydd y rheolwr yn ateb o fewn 15 diwrnod gwaith. Os bydd angen mwy o amser, bydd yn rhoi gwybod i chi ac yn esbonio pam.

Ni fydd y rheolwr yn adolygu canlyniad eich achos, ond bydd yn ceisio unioni pethau ble fo'n bosibl.

Yr aseswr annibynnol

Os ydych chi wedi cael ymateb gan reolwr ond yn dal yn anfodlon, gallwch gysylltu â’r aseswr annibynnol, Ms Amerdeep Somal.

Bydd yn cynnal ei hadolygiad annibynnol ei hun o'r gwasanaeth a roddom i chi. Os yw’n credu fod ein gwasanaeth yn foddhaol, bydd yn dweud pam. Os yw'n credu nad oedd, bydd yn esbonio pam ac yn argymell beth ddylem wneud i unioni pethau. 

Mae’r aseswr annibynnol yn adolygu cwynion ynghylch ein lefel o wasanaeth. Ni fydd yn adolygu canlyniad eich achos.

Gallwch ddysgu mwy am rôl yr aseswr annibynnol a sut i wneud cwyn iddi ar ei gwefan