Gallwn helpu gyda chwynion am y rhan fwyaf o fathau o gynnyrch a gwasanaethau ariannol a ddarperir yn neu o'r Deyrnas Unedig – o gasglu dyledion a benthyciadau diwrnod cyflog i yswiriant, morgeisiau a phroblemau gyda’ch cwmni rheoli hawliadau.

Pan fyddwch yn cysylltu, byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw’r busnes yn un sydd o fewn ein cwmpas, ac os yw’ch cwyn ynghylch mater y gallwn ymchwilio iddo.

 • PPI

  Os oes gennych chi gŵyn am yswiriant diogelu taliadau (PPI), gallwn helpu. Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol wedi gosod dyddiad cau o 29 Awst 2019 ar gyfer pob cwyn PPI – felly cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i wneud eich cwyn.

  PPI

 • Bancio a thaliadau

  Gallwn helpu gydag amrywiaeth o gwynion am wasanaethau bancio a thaliadau, yn cynnwys cyfrifon cyfredol, cyfrifon cynilo, debydau uniongyrchol, awdurdodau taliadau parhaus, anghydfod ynghylch trafodion a thwyll.

  Bancio a thaliadau

 • Yswiriant

  Gall problemau ynghylch yswiriant fod yn gymhleth a thechnegol. Byddwn yn edrych yn ofalus ar y manylion, pwyso a mesur y ffeithiau a helpu datrys eich cwyn yn deg. Rydym yn edrych ar amrywiaeth eang o fathau o yswiriant, yn cynnwys yswiriant car, cartref, teithio ac anifeiliaid anwes.

  Yswiriant

 • Benthyciadau a mathau eraill o gredyd

  Gall problemau gyda benthyciadau a chredyd achosi cryn dipyn o ofid. Gallwn edrych ar gwynion yn ymwneud â gwahanol fathau o fenthyciadau a chredyd, yn cynnwys benthyciadau diwrnod cyflog, cardiau siopau a nwyddau a gwasanaethau a brynwyd yn defnyddio credyd.

  Benthyciadau a mathau eraill o gredyd

 • Morgeisiau

  Rydym yn gweld amrywiaeth helaeth o gwynion am forgeisiau, o broblemau gyda cheisiadau i anghydfodau ynghylch taliadau ad-dalu’n gynnar. Yn ogystal â morgeisiau preswyl, gallwn helpu gyda chwynion ynghylch morgeisiau nad ydynt yn breswyl.

  Morgeisiau

 • Buddsoddiadau

  Gallwn helpu datrys cwynion ynghylch amrywiaeth o fuddsoddiadau o fondiau a deilliadau i PEPs a gwaddolion. Byddwn yn edrych yn deg a diduedd ar sut y gwerthwyd y buddsoddiad i chi, a sut mae wedi ei drin. 

  Buddsoddiadau

 • Pensiynau a blwydd-daliadau

  Mae cwynion a welwn am bensiynau a blwydd-daliadau yn cynnwys problemau gydag addasrwydd cyngor ac oedi. Byddwn yn ymchwilio i gwynion, yn cynnwys materion pensiynau gweithle a phersonol – ond mewn rhai achosion byddwn yn eich cyfeirio at yr Ombwdsmon Pensiynau. 

  Pensiynau a blwydd-daliadau

 • Cwynion eraill

  Gallwn hefyd edrych ar gwynion am amryw o bethau eraill sydd wedi cael effaith ariannol negyddol ar gwsmeriaid. Mae enghreifftiau yn cynnwys problemau gydag atwrneiaeth a materion TG gyda’ch banc yn effeithio ar fynediad at eich arian.

  Cwynion eraill

Cwsmeriaid y gallwn ni eu helpu

Gallwn helpu gyda’ch cwyn os ydych chi:

 • yn gwsmer unigol – neu gwsmeriaid ar y cyd – i fusnes
 • yn ‘fusnes micro’ (busnes bach) gyda throsiant blynyddol o ddim mwy na €2 miliwn a llai na deg o gyflogedigion
 • yn elusen gydag incwm blynyddol o lai nag £1 miliwn
 • yn ymddiriedolaeth gyda gwerth asedau net o lai nag £1 miliwn
 • yn ‘fusnes bach neu ganolig’ (BBaCH) gyda throsiant blynyddol o ddim mwy na £6.5 miliwn a llai na 50 o gyflogedigion – gweler ein safle penodol ar gyfer BBaCHau

Terfynau amser

Fel arfer bydd angen eich bod wedi rhoi cyfle i'r busnes ddatrys y broblem cyn i chi ddod atom ni. Yna bydd angen i chi gysylltu â ni ymhen chwe mis o gael ateb ganddynt.

Efallai y bydd terfynau amser eraill yn berthnasol i'ch cwyn – dysgwch fwy am derfynau amser.

Cyfyngiadau iawndal

Mae yna derfynau i faint allwn ni ddweud wrth fusnes ei dalu. Dysgwch am iawndal – sut ydyn ni'n ei gyfrifo, a beth yw’r terfynau.

Cwynion trawsffiniol

Yn gyffredinol gallwn helpu gyda chwynion am fusnesau sy'n darparu cynhyrchion a gwasanaethau ariannol masnachol yn neu o’r Deyrnas Unedig. Does dim gwahaniaeth beth yw eich cenedligrwydd na ble ydych chi'n byw.

Am gwynion am fusnesau wedi eu lleoli tu allan i'r Deyrnas Unedig, efallai y byddwch yn gallu cael help gan gwmni cyfatebol sy'n delio â chwynion. Os ydych am wneud cwyn am ddarparwr gwasanaeth ariannol mewn gwlad arall yn yr AEE, cysylltwch gyda ni a gallwn gyfeirio eich cwyn at y sefydliad cywir.

Neu, cysylltwch â FIN-NET, y rhwydwaith ledled Ewrop o ombwdsmyn a sefydliadau ariannol sy’n delio gyda chwynion ariannol. 

Cwynion na allwn ddelio â nhw

Yn ogystal â therfynau amser a rhai cwynion trawsffiniol, efallai y bydd rhesymau eraill pam na allwn ni helpu gyda chŵyn. Er enghraifft, fel arfer ni fyddwn yn ymchwilio i broblem yn dilyn penderfyniad gan lys, neu un yr ydym eisoes wedi ymchwilio iddo.

Weithiau allwn ni ddim helpu oherwydd y dylai sefydliad neu wasanaeth arall ddelio â’ch cwyn. Er enghraifft, gallwn edrych ar gwynion am bolisïau yswiriant ffôn symudol – ond yr ombwdsmon cyfathrebu ddylai ddelio â chwynion am gontractau ffonau symudol. Os na allwn ni helpu, byddwn yn ceisio dweud pwy sydd yn gallu helpu.

Cysylltu

Os nad ydych chi'n siŵr a allwn ni helpu gyda'ch cwyn, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, ffoniwch ni ar 0800 023 4567. Fe welwch ragor o wybodaeth ar y gwahanol ffyrdd o gysylltu ar ein tudalennau cysylltu â ni a hygyrchedd.