Rydym wedi bod yn datrys cwynion rhwng busnesau ariannol a’u cwsmeriaid ers ein sefydlu gan y Senedd yn 2001.

Mae ein gwasanaeth am ddim i ddefnyddwyr, a phob blwyddyn bydd ymhell dros 1 miliwn o bobl yn cysylltu â ni gyda phroblemau ynghylch:

  • cyfrifon banc, taliadau a chardiau
  • yswiriant diogelu taliadau (PPI)
  • yswiriant cartref, ceir, teithio a mathau eraill o yswiriant
  • benthyciadau a chredyd arall, fel cyllid car
  • casglu dyledion a phroblemau ad-dalu
  • morgeisiau
  • cyngor ariannol, buddsoddiadau a phensiynau

Rhagor o wybodaeth am y cwynion y gallwn helpu eu datrys.

Wedi ein tywys gan degwch

Mae tegwch yn ganolog i’r hyn a wnawn – a sut fyddwn ni'n trin ein staff a'r bobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth.


Ein hamcanion a gwerthoedd

Mae ein gwaith wedi ei dywys gan ein synnwyr o degwch.

Dysgu mwy  

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Sut ydyn ni'n ceisio trin pawb y byddwn yn delio â nhw yn deg a chyfartal. 

Dysgu mwy  

Ein gwasanaeth

Os nad yw busnes ariannol neu gwsmer yn gallu datrys cwyn ei hun, byddwn yn rhoi ateb diduedd am beth sydd wedi digwydd. Os byddwn ni'n penderfynu bod rhywun wedi'i drin yn annheg, byddwn yn defnyddio ein grymoedd cyfreithiol i unioni pethau.


Delio â chŵyn

Gwybodaeth a chyngor i fusnesau ar ddelio â chwynion gwsmeriaid. 

Dysgu mwy  

Ein gwasanaeth cwsmeriaid

Beth ydyn ni'n ei wneud i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Dysgu mwy  

Sut ydym yn gwneud penderfyniadau

Dysgwch am y broses a’r rheolau a ddilynwn. 

Dysgu mwy  

Llywodraethu a chyllid

Mae sut ydyn ni wedi'n llywodraethu ac ariannu yn adlewyrchu ein rôl annibynnol. 

Dysgu mwy  

Y bobl tu ôl i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

O'n bwrdd anweithredol i'n panel o ombwdsmyn, dysgwch am y bobl sy'n gweithio i'n gwasanaeth – a sut allwch chi ymuno â’n tîm.

   
Ein bwrdd cyfarwyddwyr 

Ein hombwdsmyn 

 Ein tîm gweithredol