Pwy ydyn ni

Rydym wedi bod yn datrys cwynion rhwng busnesau ariannol a’u cwsmeriaid ers i ni gael ein sefydlu gan y Senedd yn 2001.

Mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr, a bob blwyddyn mae ymhell dros 1 miliwn o bobl yn cysylltu â ni am broblemau gyda:

  • chyfrifon banc, taliadau a chardiau
  • yswiriant diogelu taliadau (PPI)
  • yswiriant cartref, ceir, teithio a mathau eraill o yswiriant
  • benthyciadau a chredyd arall, fel cyllid car
  • casglu dyledion a phroblemau ad-dalu morgeisi
  • morgeisi
  • cyngor ariannol, buddsoddiadau a phensiynau

Dysgwch fwy am y cwynion rydym yn gallu helpu yn eu cylch.

Wedi’n harwain gan degwch

Mae tegwch wrth wraidd yr hyn a wnawn - a sut rydym yn trin ein staff a’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth.


Ein nodau a’n gwerthoedd

Sut yr arweinir ein gwaith gan ein synnwyr o degwch.

Dysgu mwy  

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Sut rydym yn ceisio trin pawb rydym yn ymwneud â nhw yn deg ac yn gyfartal. 

 

Dysgu mwy  

Ein gwasanaeth

Os na all busnes ariannol a chwmser ddatrys cwyn eu hunain, byddwn yn rhoi ateb diduedd am yr hyn sydd wedi digwydd. Os byddwn yn penderfynu bod rhywun wedi'i drin yn annheg, byddwn yn defnyddio ein pwerau cyfreithiol i unioni pethau.


Trafod cwyn

Gwybodaeth a chyngor i fusnesau ynghylch trafod cwynion cwsmeriaid.

Dysgu mwy  

Ein gwasanaeth i gwsmeriaid

Yr hyn a wnawn i ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Dysgu mwy  

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Dysgwch am y broses a’r rheolau rydym yn eu dilyn. 

Dysgu mwy  

Llywodraethu a chyllid

Sut mae llywodraethu ac ariannu’n adlewyrchu ein rôl annibynnol.

Dysgu mwy  

Y bobl tu ôl i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

O'n bwrdd anweithredol i'n panel o ombwdsmyn, dysgwch am y bobl sy'n gweithio i'n gwasanaeth – a sut allwch chi ymuno â’n tîm.

   
Ein bwrdd o gyfarwyddwyr 

 Ein tîm gweithredol 

Ein hombwdsmyn