Mae cyflwyno cwyn i ni’n syml ac ni fydd yn costio ceiniog i chi.

Rydym yma i helpu

Rydym eisiau clywed gennych chi yn eich geiriau eich hun, a byddwn yn esbonio unrhyw beth nad ydych yn siŵr ohono. Does dim angen i chi dalu unrhyw un i gwyno ar eich rhan, fel cyfreithiwr neu gwmni rheoli hawliadau – er mai chi sydd i ddewis os hoffech gael un i’ch helpu. Ac os hoffech chi i ni siarad gydag aelod o'ch teulu, neu ffrind – neu rywun arall sy'n eich helpu chi, fel Cyngor ar Bopeth – gallwn wneud hynny. 

Os ydych chi angen cyfathrebu gyda ni mewn iaith arall, gallwn ddefnyddio cyfieithwyr ar y cyd a chyfieithu’r wybodaeth i chi. Gallwn hefyd gyfathrebu yn Iaith Arwyddion Prydain, a rhoi gwybodaeth mewn fformatau gwahanol, yn cynnwys Braille. Dysgwch fwy am sut ydyn ni'n gwneud ein gwasanaeth yn hygyrch i gwsmeriaid gydag anghenion atodol.

Mae gennym hefyd ganllaw ar wahân ar gyfer busnesau bach (BBaChau) sydd eisiau gwneud cwyn.

Faint o amser mae’n ei gymryd?

Gallwn ddatrys y rhan fwyaf o gwynion o fewn tri mis i drafodwr achos yn cysylltu â chi. Ond gall rhai gymryd mwy o amser – yn arbennig os ydynt yn gymhleth neu os ydych chi eisiau cyfeirio eich cwyn at ombwdsmon. 

Beth yw’r broses?

Mae ein llinell amser isod yn dangos beth ddylai ddigwydd a phryd.

1

Siaradwch â’r busnes yn gyntaf

Dylech roi cyfle i’r busnes ddatrys pethau cyn dod â’ch cwyn atom ni.

Gadewch iddynt wybod gyda beth ydych chi'n anfodlon, a sut yr hoffech iddynt unioni pethau. Os nad ydych chi'n siŵr sut i wneud hyn, ffoniwch ni ar 0800 023 4567 neu cysylltu â ni a gallwn ni helpu. Rhaid i’r busnes roi ei ymateb terfynol i chi o fewn wyth wythnos fan bellaf, yn ddibynnol ar beth ydych chi'n cwyno amdano.

2

Os ydych chi'n dal yn anfodlon, dewch â’ch cwyn atom ni

Os nad ydych chi'n fodlon gyda’r ymateb a gewch gan y busnes – neu os nad ydynt yn ymateb – gallwch ofyn i ni edrych ar y mater.

Mae angen i chi gysylltu â ni o fewn chwe mis i dderbyn ymateb terfynol y busnes i’ch cwyn (er bod yna rai eithriadau i’r rheol hon – dysgwch fwy am derfynau amser sy'n effeithio ar eich cwyn).

Pan fyddwch chi'n cysylltu, byddwn angen gwybod:

  • rhai manylion sylfaenol, yn cynnwys eich enw a chyfeiriad
  • beth yw'r broblem, a sut ydych chi eisiau unioni pethau
  • manylion fel y rhif polisi neu rif y cyfrif mae’ch cwyn yn berthnasol iddo
3

Byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn

Unwaith y byddwn wedi gwirio bod eich cwyn yn rhywbeth y gallwn helpu ei ddatrys, byddwn yn dechrau ymchwilio.

Pan fyddwn ni'n ymchwilio i’ch cwyn, byddwn yn:

  • gofyn i'r busnes am eu hochr nhw o'r hanes
  • pwyso a mesur ffeithiau'r hyn a ddigwyddodd yn deg a diduedd
4

Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw ein barn

Unwaith y bydd gennym yr holl wybodaeth ofynnol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw ein barn.

Os credwn y bu camddealltwriaeth – neu nad ydych chi ar eich colled yn ariannol – byddwn yn esbonio pam. Ond os byddwn ni'n penderfynu eich bod wedi'ch trin yn annheg, byddwn yn dweud wrth y busnes i unioni pethau. Gallwn ddatrys y rhan fwyaf o gwynion fel hyn.

5

Os ydych chi eisiau mynd â phethau ymhellach

Os ydych chi neu’r busnes yn anghytuno gyda’n barn, gallwch chi (neu’r busnes) ofyn am benderfyniad ffurfiol gan un o'n hombwdsmyn. 

Gall ein hombwdsmyn edrych ar bethau o'r newydd, ac mae ganddynt y pŵer i wneud penderfyniadau terfynol cyfreithiol-rwym. Os ydych chi'n anghytuno gyda'n penderfyniad terfynol, ni allwn fynd â’ch cwyn ymhellach – ond gallwch ddewis fynd i'r llys yn lle hynny.

6

Unioni pethau

Os byddwn yn penderfynu bod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, byddwn yn gofyn iddynt unioni pethau. 

Gallwn wneud hynny mewn sawl ffordd – yn cynnwys talu iawndal i chi.