skip to content

ein taflen i ddefnyddwyr

eich cwyn a'r ombwdsmon

ynglŷn â'r ombwdsmon

Os ydych chi'n anhapus gyda rhywbeth mae busnes ariannol wedi ei wneud, gallwch gysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae’n costio dim i'n defnyddio. Byddwn yn edrych ar beth sydd wedi digwydd ac yn rhoi barn ddiduedd. Ac os bydd rhywbeth wedi mynd o'i le, gallwn helpu i unioni pethau.

Gallwn edrych mewn i broblemau sydd yn gysylltiedig â:

 • cyfrifon banc
 • cardiau credyd, debyd a chardiau siopau
 • yswiriant diogelu taliadau (PPI)
 • yswiriant arall, fel yswiriant modur, teithio a chartref
 • benthyciadau, yn cynnwys benthyciadau diwrnod cyflog
 • credyd arall, fel cyllid car
 • morgeisi
 • problemau ad-dalu a chasglu dyledion
 • trosglwyddiadau arian a thaliadau ar-lein
 • cyngor ariannol, cynilion a buddsoddiadau
 • pensiynau

Os nad ydych chi siŵr os allwn ni helpu, ffoniwch ni ar 0800 023 4 567 . Rhowch wybod i ni os hoffech chi i ni eich ffonio nôl. Rydym yn recordio a monitro galwadau ffôn i helpu gwella ein gwasanaeth.

beth ddylwn i wneud yn gyntaf?

Yn gyntaf oll, rhowch gyfle i'r busnes unioni pethau. Cysylltwch â nhw i esbonio beth sydd wedi digwydd – a sut yr hoffech chi unioni pethau.

Wedi i chi gwyno, rhaid i'r busnes roi ei "ymateb terfynol" i'ch cwyn. Rhaid iddynt wneud hyn o fewn wyth wythnos fan bellaf, yn ddibynnol ar beth ydych chi'n cwyno yn ei gylch.

Os nad ydych yn fodlon gyda sut fydd pethau'n datblygu – neu os na allwch chi gael ateb gan y busnes – rhowch wybod i ni.

Os nad ydych chi'n siŵr sut i gychwyn arni, cysylltwch â ni – a gallwn ddweud wrth y busnes ynghylch y broblem ar eich rhan.

Ceir terfynau amser ar gyfer cyflwyno cwyn – felly mae'n well gweithredu cyn gynted â phosibl. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn nes ymlaen. Os yw eich cwyn ynghylch yswiriant diogelu taliadau (PPI), rhaid i chi gwyno i'r busnes erbyn 29 Awst 2019 fan bellaf.

sut ydw i'n gofyn i chi weithredu?

Bydd angen i chi gysylltu â ni o fewn chwe mis i ymateb terfynol y busnes – naill ai dros y ffôn neu trwy droi at ein gwefan. Byddwn angen gwybod:

 • rhai manylion personol – fel eich enw a chyfeiriad
 • beth yw'r broblem – a sut ydych chi eisiau unioni pethau a
 • rhai manylion allweddol – fel rhif eich cyfrif neu rif polisi.

Rhowch wybod i ni os gallwn wneud pethau'n haws i chi – er enghraifft trwy ddefnyddio iaith wahanol, neu fformat gwahanol fel Braille, print mawr neu CD.

a oes dyddiad cau i wneud cwyn?

Ceir terfynau amser ar gyfer cyflwyno cwyn. Felly mae'n well os byddwch yn gweithredu unwaith y sylweddolwch fod yna broblem – neu'n penderfynu eich bod yn anhapus gydag ymateb y busnes.

Efallai na fyddwn yn gallu eich helpu os:

 • mae’r digwyddiad yr ydych yn cwyno amdano dros chwe blynedd yn ôl a
 • rydych chi'n cwyno mwy na thair blynedd wedi i chi ddod yn ymwybodol (neu y dylech, o fewn rheswm, fod wedi dod yn ymwybodol) bod gennych chi reswm i gwyno.

Cofiwch, bydd angen i chi gysylltu â ni o fewn chwe mis wedi’r ddyddiad y mai’r busnes yn ymateb i'ch cwyn.

Ac mae yna ddyddiad cau terfynol o 29 Awst 2019 i gwyno ynghylch PPI. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn ar http://www.fca.org.uk/ppi.

sut fyddwch chi'n ymchwilio i'r broblem?

Wedi i ni gael eich manylion, byddwn yn:

 • holi am eich ochr chi o'r stori a chael gafael ar ochr y busnes
 • dysgu’r ffeithiau am beth sydd wedi digwydd – a phwyso a mesur popeth a
 • dweud wrthych chi a'r busnes beth ydyn ni'n ei feddwl.

Os ydyn ni'n credu y bu camddealltwriaeth – neu nad ydych chi ar eich colled – byddwn yn esbonio pam. Ond os byddwn ni'n penderfynu eich bod wedi'ch trin yn annheg, byddwn yn dweud wrth y busnes i unioni pethau.

Nid oes rhaid i chi gytuno gyda'r hyn a ddwedwn. Ar unrhyw adeg, gallwch roi gwybod i ni nad ydych chi angen ein help mwyach. Ond os byddwch yn esbonio pam eich bod yn anhapus, fe wnawn ni geisio dod o hyd i ffordd ymlaen sy'n deg i bawb.

faint o amser mae’n ei gymryd?

Mae'n dibynnu beth yw'r broblem.

Er enghraifft, os mai camddealltwriaeth yw'r cyfan, yna efallai y bydd modd cael trefn ar bethau o fewn ychydig ddyddiau. Os byddwn ni angen rhagor o wybodaeth, gallai gymryd ychydig wythnosau.

Ond os yw pethau'n fwy cymhleth – neu os ydych chi wedi cwyno am PPI – gall gymryd mwy o amser. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar bob cyfle beth sy'n digwydd, fel eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl.

Efallai hefyd y bydd yn cymryd mwy o amser os nad ydych chi neu'r busnes yn cytuno gyda'r hyn a ddwedwn – ac eisiau i ombwdsmon wneud penderfyniad ffurfiol, terfynol. Ond ym mwyafrif yr achosion, nid yw hyn yn angenrheidiol.

Rhowch wybod i ni os oes brys i ddatrys eich sefyllfa – er enghraifft os ydych chi'n ddifrifol wael neu mewn anawsterau ariannol.

ydw i angen help i gysylltu â'r ombwdsmon?

Rydym eisiau clywed gennych chi yn eich geiriau eich hun – a byddwn yn esbonio unrhyw beth nad ydych yn siŵr ohono. Felly does dim angen i chi dalu unrhyw un i gwyno ar eich rhan – er enghraifft, cyfreithiwr neu gwmni hawlio.

Os byddwch chi'n talu rhywun, efallai y bydd yr arian yn cael ei dynnu o unrhyw iawndal a dderbyniwch.

Os byddai'n well gennych, gallwn siarad gydag aelod o'ch teulu, ffrind neu rywun arall sy'n eich helpu chi am ddim – fel Cyngor ar Bopeth.

a yw defnyddio'r ombwdsmon fel mynd i'r llys?

Rydym yn llawer llai ffurfiol na llys. Fyddwn ni ddim yn gofyn i chi gyflwyno eich "achos" yn bersonol. Byddwn yn rhoi trefn ar bethau dros y ffôn a thrwy lythyr.

Ond nid yw'n gwasanaeth yn addas i bob sefyllfa. Y mwyaf y gallwn orfodi i fusnes eich talu yw £150,000. Felly, os ydych chi'n credu fod eich cwyn yn ymwneud â mwy na hynny, efallai y byddai'n well i chi fynd i'r llys.

Neu efallai y byddai'n well gennych fynd i'r llys os ydych chi eisiau croesholi'r busnes eich hun.

Fyddwn ni ddim fel arfer yn edrych i mewn i broblem os yw'r llys eisoes wedi gwneud hynny. Ac os ydych chi'n cytuno gyda phenderfyniad terfynol ein hombwdsmon, ni fydd llys yn edrych i mewn i'r un materion. Mae hyn oherwydd bod ein penderfyniadau terfynol yn gyfreithiol "rwymol".

Os ydych chi'n anghytuno gyda phenderfyniad terfynol yr ombwdsmon, byddwch dal medru mynd â’ch cwyn i’r llys. Oherwydd bod y llysoedd yn dilyn ymagwedd wahanol i gwynion, efallai y bydd eu hateb yn wahanol i'n un ni.

P'un a ydych yn cytuno gyda phenderfyniad yr ombwdsmon neu beidio, mae ein rhan ni yn terfynu yno.

rydw i’n rhedeg busnes bach - allwch chi fy helpu?

Gallwn edrych ar gwynion gan fusnesau llai gyda:

 • trosiant blynyddol o hyd at ddwy filiwn ewro (terfyn sydd wedi ei osod dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd) a
 • llai na deg ogyflogedigion.

Dydy'r sefyllfa yma ddim yn syml bob tro. Os byddwch yn cysylltu â ni, gallwn roi gwybod os allwn ni helpu.

allwch chi ddirwyo busnes?

Dydyn ni ddim yma i gosbi na dirwyo busnesau. Byddwn yn ymchwilio i beth sydd wedi digwydd i chi – ac os yw'r busnes wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddwn yn sicrhau nad ydych ar eich colled.

Ond byddwn yn rhoi gwybod i'r rheolydd, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), beth ydyn ni'n ei weld. Yr FCA sy'n gosod y rheolau i fusnesau eu dilyn – ac yn dirwyo pob busnes sy'n eu torri.

Canllaw cyffredinol yn unig yw hyn. Gall y rheolau a ddilynir gennym fod yn gymhleth, ond byddwn yn esbonio os bydd unrhyw rheol yn berthnasol i'ch sefyllfa.

fy stori - clip fideo

bodloni eich anghenion a siarad eich iaith

Mae ein cyhoeddiadau ar gael mewn Braille, print bras neu ar dâp sain. Galwch ni ar 020 7964 0766 e-bostiwch accessibility@financial-ombudsman.org.uk

Mae gwybodaeth ar gael hefyd mewn ystod o ieithoedd eraill.